czasy w języku angielskim

Czasy w Języku Angielskim

Język angielski, tak jak większość języków, posiada różne czasy gramatyczne, które pozwalają mówić o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Zrozumienie tych czasów jest kluczem do płynnej komunikacji i interpretacji tekstu w języku angielskim. W tym artykule znajdziesz czasy w języku angielskim, ich budowę oraz zastowanie.

Czasy Języka Angielskiego

4 Czasy Teraźniejsze Języka Angielskiego

Czasy teraźniejsze służą do opisania sytuacji mających miejsce w danej chwili, rutynowych czynności czy też ogólnych prawd. Poniżej znajdziesz opis czterech podstawowych czasów teraźniejszych w języku angielskim.

Present Simple (Prosty czas teraźniejszy) 

 • Budowa: podmiot + czasownik (dla III osoby liczby pojedynczej dodajemy -s lub -es)
 • Przykład: She works. (Ona pracuje.)
 • Użycie: Czas ten jest używany przede wszystkim, gdy chcemy mówić o rutynowych czynnościach, ogólnych prawdach oraz stałych sytuacjach. Na przykład, gdy opisujemy codzienne nawyki, jak „I drink coffee every morning” (Piję kawę każdego ranka) czy też niezmienne fakty, jak „The sun rises in the east” (Słońce wschodzi na wschodzie).

Present Continuous (Czas teraźniejszy ciągły) 

 • Budowa: podmiot + am/is/are + czasownik + -ing
 • Przykład: I am reading. (Czytam.)
 • Użycie: Czas ten stosujemy, gdy chcemy mówić o czynnościach trwających w danej chwili, czyli o tym, co ktoś robi dokładnie teraz. Na przykład: „She is listening to music” (Ona słucha muzyki).

Present Perfect (Czas teraźniejszy dokonany) 

 • Budowa: podmiot + have/has + past participle (III forma czasownika)
 • Przykład: She has finished. (Ona skończyła.)
 • Użycie: Ten czas używamy, gdy chcemy mówić o doświadczeniach z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość. Na przykład: „I have visited London” (Odwiedziłem Londyn) – odwiedziny miały miejsce w przeszłości, ale ważne jest ich doświadczenie w kontekście teraźniejszym.

Present Perfect Continuous (Czas teraźniejszy dokonany ciągły) 

 • Budowa: podmiot + have/has + been + czasownik + -ing
 • Przykład: I have been running. (Biegałem.)
 • Użycie: Stosujemy go, aby opisać czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwają do teraz lub miały niedawno miejsce i ich efekt jest widoczny w teraźniejszości. Na przykład: „She has been crying” (Ona płakała) – płacz miał miejsce w przeszłości, ale jego skutki (np. zaczerwienione oczy) są widoczne teraz.

4 Czasy Przeszłe Języka Angielskiego

Czas przeszły języka angielskiego pozwala na dokładne określenie momentu, trwania, a także związków pomiędzy różnymi zdarzeniami w przeszłości. Oto opis czterech podstawowych czasów przeszłych w języku angielskim.

Past Simple (Prosty czas przeszły) 

 • Budowa: podmiot + II forma czasownika (lub czasownik + -ed dla regular verbs)
 • Przykład: She worked. (Ona pracowała.)
 • Użycie: Opisuje zakończone czynności, które miały miejsce w przeszłości i nie mają bezpośredniego związku z teraźniejszością. Na przykład: „I visited Rome in 2015” (Odwiedziłem Rzym w 2015 roku).

Past Continuous (Czas przeszły ciągły) 

 • Budowa: podmiot + was/were + czasownik + -ing
 • Przykład: I was reading. (Czytałem.)
 • Użycie: Opisuje czynności trwające w określonym momencie w przeszłości. Często używany z określeniami czasowymi takimi jak „at that moment”, „at 5 o’clock”, „while”, „when”. Na przykład: „He was watching TV when the phone rang” (On oglądał telewizję, gdy zadzwonił telefon).

Past Perfect (Czas przeszły dokonany) 

 • Budowa: podmiot + had + past participle
 • Przykład: She had worked. (Ona miała pracować.)
 • Użycie: Opisuje czynności, które miały miejsce przed inną czynnością w przeszłości. Pomaga zrozumieć, która z czynności nastąpiła jako pierwsza. Na przykład: „After she had finished her work, she went to bed” (Po tym jak skończyła pracę, poszła spać).

Past Perfect Continuous (Czas przeszły dokonany ciągły) 

 • Budowa: podmiot + had + been + czasownik + -ing
 • Przykład: I had been running. (Biegałem przez pewien czas.)
 • Użycie: Opisuje czynność, która trwała pewien czas w przeszłości i zakończyła się przed inną czynnością w przeszłości. Uwydatnia czas trwania tej czynności. Na przykład: „He had been waiting for two hours before the bus finally arrived” (Czekał dwie godziny zanim w końcu przyszedł autobus).

4 Czasy Przyszłe Języka Angielskiego

Język angielski posiada zestaw czasów przyszłych, które umożliwiają dokładne opisanie zdarzeń, które mają zajść w przyszłości. Poniżej znajdziesz opis czterech podstawowych czasów przyszłych w języku angielskim.

Future Simple (Prosty czas przyszły) 

 • Budowa: podmiot + will + czasownik
 • Przykład: She will work. (Ona będzie pracować.)
 • Użycie: Opisuje czynności, które zajdą w przyszłości, często w kontekście decyzji podjętych w chwili mówienia lub przewidywań. Na przykład: „I think it will rain tomorrow” (Myślę, że jutro będzie padać).

Future Continuous (Czas przyszły ciągły) 

 • Budowa: podmiot + will + be + czasownik + -ing
 • Przykład: I will be reading. (Będę czytać.)
 • Użycie: Opisuje czynności, które będą trwać w pewnym momencie w przyszłości. Jest to sposób wyrażenia czynności, która rozpocznie się przed pewnym momentem w przyszłości i będzie nadal trwać po tym momencie. Na przykład: „This time tomorrow, I will be flying to Paris” (O tej porze jutro będę lecieć do Paryża).

Future Perfect (Czas przyszły dokonany) 

 • Budowa: podmiot + will + have + past participle
 • Przykład: She will have worked. (Ona będzie miała pracować.)
 • Użycie: Opisuje czynności, które zakończą się przed inną czynnością w przyszłości. Pozwala określić, która z czynności w przyszłości nastąpi wcześniej. Na przykład: „By 8 o’clock, she will have finished her homework” (Do ósmej skończy swoje zadanie domowe).

Future Perfect Continuous (Czas przyszły dokonany ciągły) 

 • Budowa: podmiot + will + have + been + czasownik + -ing
 • Przykład: I will have been running. (Będę biegać przez pewien czas.)
 • Użycie: Opisuje czynność, która będzie trwała pewien czas w przyszłości i zakończy się przed inną czynnością. Akcentuje długość trwania tej czynności. Na przykład: „By next year, he will have been working at the company for five years” (W przyszłym roku będzie pracował w tej firmie już pięć lat).

Sprawdź naszą ofertę nauki 1:1 jeśli chciałbyś idealnie opanować wszystkie czasy w języku angielskim.

Czasy w Języku Angielskim: Ćwiczenia

Poniżej znajduje się zestaw ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić wiedzę o czasach w języku angielskim. Wstaw odpowiednią formę czasu dla podanych w nawiasach czasowników.

 1. Every day I (go) to school by bus.
 2. Right now, she (read) a book in the living room.
 3. They (be) friends for over ten years.
 4. Last summer, we (travel) to Spain.
 5. While he (do) his homework, his brother watched TV.
 6. Before she arrived, I (prepare) a surprise for her.
 7. By this time next week, I (finish) my project.
 8. At 5 PM tomorrow, she (work) on her assignment.
 9. I’m sure they (visit) the museum next month.
 10. She (live) in London before she moved to New York.
 11. By the end of the year, he (write) his first novel.
 12. How long you (know) him by next month?
 13. I think it (rain) later in the afternoon.
 14. They (not, see) each other since last Christmas.
 15. He always (like) chocolate, even as a child.
 16. This time tomorrow, I (fly) to New York.
 17. By the time you arrive, the party (start).
 18. We (wait) here for over two hours before they finally showed up.
 19. When I was young, I (dream) of becoming an astronaut.
 20. If it continues to rain, they (cancel) the event.

Odpowiedzi:

 1. go
 2. is reading
 3. have been
 4. travelled
 5. was doing
 6. had prepared
 7. will have finished
 8. will be working
 9. will visit
 10. had lived
 11. will have written
 12. will have known
 13. will rain
 14. haven’t seen
 15. liked
 16. will be flying
 17. will have started
 18. had been waiting
 19. used to dream/dreamed
 20. will cancel

Podsumowanie

Czasy gramatyczne odgrywają kluczową rolę w określaniu kontekstu czasowego naszej wypowiedzi. Informują nasz rozmówcę o tym, czy dana czynność miała miejsce w przeszłości, czy może zachodzi obecnie, bądź też zostanie podjęta w przyszłości. Co więcej, różne czasy pozwalają wyrazić subtelne różnice w kontekście, takie jak czas trwania czynności czy jej powtarzalność.

W języku angielskim mamy wiele czasów, które służą do opisania konkretnych sytuacji czasowych, a ich właściwe zastosowanie może wpływać na to, jak precyzyjnie i klarownie komunikujemy się z innymi. Na przykład, różnica między „I read” a „I have read” może wydawać się na pierwszy rzut oka niewielka, ale niesie za sobą inny przekaz na temat kiedy czynność miała miejsce i jaki ma związek z chwilą obecną.

Dlatego też nauka czasów gramatycznych w języku angielskim, choć może być wyzwaniem, jest niezmiernie ważna. Poprzez ich prawidłowe stosowanie możemy przekazać dokładne informacje, unikając nieporozumień oraz wzbogacając naszą zdolność wyrażenia myśli w sposób bardziej zaawansowany i precyzyjny.

Przeczytaj również: Jak sprawdziç swój poziom języka angielskiego?

FAQ

Jakie są czasy w języku angielskim? 

W języku angielskim wyróżniamy następujące czasy gramatyczne:

 • Czasy teraźniejsze: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous,
 • Czasy przeszłe: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous,
 • Czasy przyszłe: Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous,
 • Dodatkowo można wyróżnić czas „Future with Going To”, który również opisuje przyszłość.

Ile czasów używa Anglik? 

Anglik, podobnie jak mówcy innych języków, używa tylu czasów, na ile ma potrzebę w danej sytuacji komunikacyjnej. W praktyce, w codziennym języku, często wykorzystywane są głównie podstawowe czasy, takie jak Present Simple, Present Continuous, Past Simple czy Future Simple. Niemniej jednak, każdy z 12 podstawowych czasów może zostać użyty w odpowiednim kontekście.

Jakie czasy w języku angielskim trzeba umieć na egzaminie ósmoklasisty? 

Standaryzacja egzaminu ósmoklasisty może się zmieniać z roku na rok. Tradycyjnie jednak na egzaminie ósmoklasisty skupia się przede wszystkim na podstawowych czasach, takich jak Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Future Simple oraz „Future with Going To”. Mogą się jednak pojawiać także inne czasy w języku angielskim, dlatego warto śledzić aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.