Angielski dla Księgowych

Historia księgowości sięga głęboko w przeszłość, aż do starożytności – pierwsze znane zapisy księgowe pochodzą z Mezopotamii sprzed ponad 7,000 lat. Fascynujące jest, jak przez wieki ta dziedzina ewoluowała, przystosowując się do zmieniających się potrzeb gospodarczych i technologicznych. W naszych czasach kluczową umiejętnością dla każdego księgowego właśnie “angielski dla księgowych”, czyli znajomość specjalistycznego języka używanego w międzynarodowym świecie finansów.

Język angielski stał się alfą i omegą biznesu, a wiedza terminologii angielskiej w księgowości otwiera drzwi do międzynarodowej kariery i współpracy. Od zrozumienia podstawowych terminów, takich jak „assets” (aktywa) czy „liabilities” (zobowiązania finansowe), po bardziej zaawansowane pojęcia związane z audytem czy raportowaniem finansowym, znajomość angielskiego słownictwa dla księgowych jest niezbędna.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie kluczowych terminów i wyrażeń używanych w angielskiej księgowości, które są niezbędne dla profesjonalistów w branży. Nie tylko zapewni on podstawowe zrozumienie najważniejszych zwrotów, ale także pomoże w ich praktycznym stosowaniu. W tym artykule, będę analizować różnice między terminologią brytyjską a amerykańską, a także przyglądać się, jak nowe technologie wprowadzają nowe słowa do słownika każdego księgowego.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie finansów bieżąca aktualizacja wiedzy językowej jest nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością dla specjalistów pragnących utrzymać się na czele swojej dziedziny. 

Without further ado, let’s begin!

Angielski dla Księgowych: Terminologia

Każdy księgowy, niezależnie od doświadczenia, musi posiadać solidne podstawy terminologii. Poniżej znajduje się tabela z podstawowymi terminami księgowymi wraz z ich tłumaczeniami i przykładami zastosowania:

Angielski terminPolskie tłumaczeniePrzykład zastosowania
AssetsAktywa„The company’s assets include real estate, vehicles, and intellectual property.”
(Aktywa firmy obejmują nieruchomości, pojazdy i własność intelektualną.)
LiabilitiesPasywa„Our liabilities consist of bank loans and accounts payable to suppliers.”
(Nasze pasywa składają się z kredytów bankowych i zobowiązań wobec dostawców.)
EquityKapitał własny„After paying off its debts, the company’s equity significantly increased.”
(Po spłaceniu długów kapitał własny firmy znacząco wzrósł.)
RevenuePrzychody„This year, our revenue from sales exceeded expectations.”
(W tym roku nasze przychody ze sprzedaży przekroczyły oczekiwania.)
ExpensesWydatki„The company’s expenses include salaries, rent, and marketing costs.”
(Wydatki firmy obejmują wynagrodzenia, czynsz i koszty marketingu.)
ProfitZysk„The profit for this quarter was higher due to increased sales and reduced costs.”
(Zysk za ten kwartał był wyższy dzięki zwiększeniu sprzedaży i obniżeniu kosztów.)

Następnie sprawdź terminolgię audytową, podatkową oraz słownictwo związane z raportowaniem finansowym:

Angielski terminPolskie tłumaczeniePrzykład zastosowania
Balance SheetBilans„The balance sheet provides a snapshot of the company’s financial position at the end of the fiscal year.”
(Bilans przedstawia obraz sytuacji finansowej firmy na koniec roku obrotowego.)
Income StatementRachunek zysków i strat„According to the income statement, our company’s revenue has grown, but so have the operating expenses.”
(Zgodnie z rachunkiem zysków i strat, przychody naszej firmy wzrosły, ale wzrosły również koszty operacyjne.)
Cash FlowPrzepływy pieniężne„The cash flow statement shows that the primary source of our cash inflow is from sales.”
(Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje, że głównym źródłem naszych wpływów gotówkowych jest sprzedaż.)
DepreciationAmortyzacja„Depreciation of equipment is calculated over a five-year period.”
(Amortyzacja sprzętu jest obliczana na okres pięciu lat.)
AccrualRozliczenie międzyokresowe„We recognized revenue on an accrual basis, recording it when it was earned rather than when received.”
(Rozpoznajemy przychody w systemie rozliczeń międzyokresowych, rejestrując je w momencie ich zarobienia, a nie otrzymania.)
Gross ProfitZysk brutto„Our gross profit has increased due to higher sales volume and better cost management.”
(Nasz zysk brutto wzrósł dzięki większej objętości sprzedaży i lepszemu zarządzaniu kosztami.)
Net ProfitZysk netto„After deducting all expenses, the net profit for the quarter was significantly higher than last year.”
(Po odjęciu wszystkich wydatków, zysk netto za kwartał był znacznie wyższy niż w zeszłym roku.)
Accounts ReceivableNależności„Our accounts receivable increased due to extended credit terms offered to clients.”
(Nasze należności wzrosły z powodu przedłużonych warunków kredytowych oferowanych klientom.)
Accounts PayableZobowiązania„The company’s accounts payable include outstanding invoices to suppliers.”
(Zobowiązania firmy obejmują niespłacone faktury dostawcom.)
InventoryZapasy„We are implementing a new system to better manage our inventory levels.”
(Wdrażamy nowy system do lepszego zarządzania naszymi zapasami.)
Accrued ExpensesKoszty narosłe„The accrued expenses for this period include utilities and employee bonuses.”
(Koszty narosłe za ten okres obejmują usługi komunalne i premie pracowników.)
Prepaid ExpensesWydatki zapłacone z góry„Our prepaid expenses mainly consist of insurance and rent paid in advance.”
(Nasze wydatki zapłacone z góry głównie składają się z ubezpieczenia i czynszu zapłaconego z góry.)
Financial StatementsSprawozdania finansowe„The financial statements for the year will be reviewed in the upcoming board meeting.”
(Sprawozdania finansowe za rok zostaną przeanalizowane na nadchodzącym posiedzeniu zarządu.)
BookkeepingKsięgowość„Accurate bookkeeping is essential for preparing financial reports and tax filings.”
(Dokładna księgowość jest niezbędna do przygotowania sprawozdań finansowych i zeznań podatkowych.)
AuditAudyt„The external audit confirmed the accuracy of our financial records.”
(Zewnętrzny audyt potwierdził dokładność naszych zapisów finansowych.)
BudgetBudżet„The department’s budget for next year has been approved by the management.”
(Budżet działu na przyszły rok został zatwierdzony przez zarząd.)
Cost of Goods Sold (COGS)Koszt sprzedanych towarów„Our COGS increased due to higher raw material prices.”
(Nasz koszt sprzedanych towarów wzrósł z powodu wyższych cen surowców.)

W praktyce, te terminy są używane w codziennej działalności księgowej. Na przykład, przy sporządzaniu bilansu, aktywa i pasywa firmy muszą się bilansować, pokazując, jak firma jest finansowana i jak wykorzystuje swoje zasoby. Kapitał własny, z kolei, jest ważnym wskaźnikiem dla inwestorów, ponieważ pokazuje realną wartość firmy po odjęciu zobowiązań.

Rozumienie, jak te terminy są powiązane i wpływają na siebie nawzajem, jest kluczowe w analizie finansowej.

Sprawdź również: Angielski w Pracy Biurowej

Angielski dla Księgowych w UK vs US

Księgowość, choć uniwersalna w swoich podstawowych zasadach, wykazuje istotne różnice w terminologii pomiędzy różnymi regionami. Szczególnie widoczne jest to w porównaniu słownictwa używanego w Wielkiej Brytanii (UK) i Stanach Zjednoczonych (US).

A czy Ty znasz różnice w terminologii w obu państwach?

Sprawdź czym się różni angielski dla księgowych w UK i US:

 1. Stock (UK) vs Inventory (US):
  • W Wielkiej Brytanii, „stock” odnosi się do zapasów towarów w magazynie.
  • W USA, termin „inventory” jest używany do opisania tego samego.
 2. Creditor (UK) vs Accounts Payable (US):
  • W UK, termin „creditor” odnosi się do osób lub firm, którym biznes jest winny pieniądze.
  • W USA, używa się terminu „accounts payable” do opisania zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa.
 3. Debtor (UK) vs Accounts Receivable (US):
  • „Debtor” w UK to osoba lub firma, która jest dłużna pieniądze biznesowi.
  • W USA, stosuje się termin „accounts receivable” do opisania należności.
 4. Profit and Loss Account (UK) vs Income Statement (US):
  • W Wielkiej Brytanii, rachunek zysków i strat jest nazywany „Profit and Loss Account”.
  • W Stanach Zjednoczonych, odpowiednikiem tego dokumentu jest „Income Statement”.
 5. Fixed Asset (UK) vs Property, Plant, and Equipment (US):
  • W UK, termin „fixed asset” odnosi się do aktywów trwałych takich jak maszyny czy budynki.
  • W USA, używa się określenia „property, plant, and equipment” do opisania tych samych aktywów.
 6. Turnover (UK) vs Revenue (US):
  • „Turnover” w kontekście brytyjskim odnosi się do całkowitych przychodów firmy.
  • W amerykańskiej księgowości, używa się terminu „revenue” do opisania tego samego.

Różnice te nie ograniczają się tylko do słownictwa, ale mogą również obejmować różne podejścia do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Sprawdź również: Telekonferencja po Angielsku

Język Specjalistyczny w Nowoczesnej Księgowości

Współczesna księgowość nieustannie ewoluuje, w dużej mierze dzięki postępowi technologicznemu. Pojawienie się nowych technologii i trendów wprowadza do branży szereg nowych terminów, które stają się kluczowe dla zrozumienia zmieniającego się krajobrazu finansowego.

Poniżej sprawdź niektóre z tych nowoczesnych terminów i wyjaśnienie jak wpływają one na świat finansów.

 1. Fintech
  • Odnosi się do technologii finansowych, które zmieniają tradycyjne metody świadczenia usług finansowych. Przykładem mogą być mobilne aplikacje bankowe czy platformy płatności online.
 2. Blockchain
  • Technologia łańcucha bloków, która umożliwia bezpieczne i przejrzyste transakcje finansowe bez potrzeby pośrednika, np. w kryptowalutach jak Bitcoin.
 3. Cryptocurrency
  • Kryptowaluty, takie jak Bitcoin czy Ethereum, to cyfrowe waluty oparte na technologii blockchain, wprowadzające nowy rodzaj aktywów do świata finansów.
 4. Robo-advisors
  • Automatyczne platformy doradztwa finansowego, wykorzystujące algorytmy do zarządzania inwestycjami klientów.
 5. Big Data
  • Wielkie zbiory danych, które, analizowane i przetwarzane, dostarczają wartościowych informacji finansowych, pomagając w podejmowaniu decyzji biznesowych.
 6. Machine Learning
  • Technika uczenia maszynowego, która umożliwia analizę dużych zbiorów danych finansowych, przewidywanie trendów i automatyzację zadań księgowych.
 7. Compliance
  • Zgodność z przepisami prawnymi i regulacyjnymi w sektorze finansowym, coraz bardziej skomplikowana w dobie globalizacji i rozwoju nowych technologii.
 8. E-invoicing
  • Elektroniczne fakturowanie, które przyspiesza procesy księgowe i zwiększa ich efektywność.
 9. Sustainable Finance
  • Finanse zrównoważone, koncentrujące się na inwestycjach uwzględniających aspekty środowiskowe, społeczne i zarządzania (ESG).
 10. Regtech
  • Technologie regulacyjne, które pomagają firmom w spełnianiu wymogów regulacyjnych, szczególnie w sektorze finansowym.

Te nowe terminy nie tylko odzwierciedlają postęp technologiczny, ale również wprowadzają nowe wyzwania i możliwości dla profesjonalistów w branży księgowej. Nowoczesny księgowy musi być nie tylko biegły w tradycyjnej terminologii, ale również otwarty na ciągłą naukę i adaptację do nowych trendów i narzędzi, które kształtują przyszłość finansów.

Sprawdź również: Jak Napisać Artykuł w Języku Angielskim

Praktyczne Wskazówki do Nauki Specjalistycznego Słownictwa

Stałe aktualizowanie wiedzy językowej jest niezbędne. Pamiętaj, że efektywne przyswajanie specjalistycznego słownictwa nie tylko zwiększa kompetencje zawodowe, ale także umożliwia lepsze zrozumienie międzynarodowego środowiska finansowego.

Oto kilka praktycznych metod i narzędzi, które pomogą Ci w nauce i utrwalaniu specjalistycznego słownictwa:

 1. Korzystanie z aplikacji do nauki języków
  • Aplikacje takie jak Duolingo czy Babbel oferują specjalistyczne kursy językowe, w tym angielski biznesowy i finansowy, które są doskonałym narzędziem do nauki specyficznych terminów.
 2. Czytanie branżowej literatury w języku angielskim
  • Regularne czytanie artykułów, blogów branżowych czy czasopism finansowych w języku angielskim pomaga nie tylko w nauce nowego słownictwa, ale także w zrozumieniu jego praktycznego zastosowania.
 3. Uczestnictwo w webinarach i szkoleniach online
  • Branżowe szkolenia i seminaria online często poruszają najnowsze trendy i terminologię, co jest doskonałą okazją do nauki i dyskusji.
 4. Tworzenie własnych fiszek i słownictwa
  • Stworzenie zestawu fiszek z nowymi terminami i ich definicjami może być skutecznym sposobem na szybką naukę i powtórzenie materiału. Spisz całą terminologię z artykułu „Angielski dla Księgowych” i ucz się jak najczęściej.
 5. Grupowe dyskusje i wymiana doświadczeń
  • Udział w grupach dyskusyjnych lub spotkaniach z innymi profesjonalistami może być doskonałą okazją do praktycznego użycia i utrwalenia nowego słownictwa. Przyjdź na lekcje indywidualne do nas i ucz się angielskiego dla księgowych z odpowiednim lektorem.
 6. Subskrypcja branżowych newsletterów i raportów
  • Regularne otrzymywanie aktualnych informacji z branży umożliwia bieżące śledzenie nowości i zmian w terminologii.
 7. Korzystanie z gier edukacyjnych i quizów
  • Gry językowe i quizy to zabawny sposób na naukę i utrwalenie nowych terminów.
 8. Zapisywanie i przeglądanie notatek
  • Systematyczne zapisywanie i przeglądanie notatek z nowymi terminami pomaga w utrwaleniu materiału. Proponuję założyć zeszyt, w którym angielski dla księgowych będzie motywem przewodnim!

Dzięki powyższym metodom, każdy księgowy może skutecznie rozwijać swoje umiejętności językowe, dostosowując się do ciągle zmieniających się wymagań branży.

Sprawdź również: Jak Sprawdzić Swój Poziom Języka Angielskiego?

Podsumowanie

Znajomość specjalistycznego słownictwa angielskiego w dziedzinie księgowości jest niezbędna dla każdego, kto aspiruje do roli międzynarodowego specjalisty w tej branży. W dobie globalizacji i ciągłych zmian w świecie finansów, biegłość w języku angielskim, zwłaszcza w jego specjalistycznych aspektach, otwiera drzwi do nowych możliwości zawodowych, ułatwia komunikację w międzynarodowym środowisku biznesowym i zwiększa zrozumienie skomplikowanych zagadnień finansowych.

Ważne jest, aby pamiętać, że nauka języka to proces ciągły, szczególnie w dziedzinie tak dynamicznej jak księgowość. Regularne aktualizowanie wiedzy i umiejętności językowych, adaptacja do nowych terminów i trendów, oraz wykorzystywanie różnorodnych metod nauki są kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu kompetencji zawodowych.

Zachęcam więc każdego księgowego, niezależnie od obecnego poziomu znajomości języka angielskiego, do ciągłego rozwijania swoich umiejętności językowych. Angielski dla księgowych to inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści, otwierając nowe horyzonty w karierze zawodowej i umożliwiając efektywne działanie w coraz bardziej zglobalizowanym świecie finansów.

FAQ

Jakie kursy dla księgowych?

Koniecznie sprawdź nasze zajęcia indywidualne z języka angielskiego, gdzie pod okiem doświadczonego lektora możesz nauczyć się angielskiego który przygotuje Cię do działania na rynku międzynarodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola oznaczone są *